Præsentation af præster gennem tiden

1536-1595 Hans Pedersen Lunde

Gift med Johanne Hansdatter, med hvem han havde fire børn, hvor af en datter blev gift med Præst Rs. Hansen i Køng. Det hedder om ham "at han var trangbrystet og at hans Prædiken ikke gjorde indtryk".

Hans ligsten på kirkegulvet bar en inskription: "Her hviler sine Ben hæderlig og vellærte Mand, Hans Pedersen Lunde, Jordum Sognepræst til denne Kirke, nu salig med Gud, som døde 2den Søndag efter Paaske, den 3.maj 1595 med sin kære Hustru Johanne, Hr. Hanses, som døde 1603." Ligstenen lå indtil 1864 i kirkegulvet mellen Indgangen og Koret. Men som følge af slidet på netop det sted, blev skriften ulæselig. Ved en restaurering i 1864 blev stenen flyttet ned under Pulpituret.

1595-1619 Laurids Hansen Lunde

Under tæppet under pulpituret befinder sig Hans Pedersen Lundes og Laurids Hansen Lundes ligstene

Laurits Hansen Lunde, søn af den foregående præst Hans Pedersen Lunde, var gift med Maren Jørgensdatter fra Odense. Han var præst fra 1595 til 1619. Det hedder om ham "at han gjorde mange Optøjer med Slagsmål og andet, saa han ofte nær var sprunget fra Kaldet". En omtale af hans meritter slutter ordene "er meget letfærdig."

Hans ligsten på kirkegulvet bar en inskription: "Her under er begraven L. H. Lunde, som døde 1619, med sin Hustru Maren Jørgensdatter." Omkring ned ad siderne står et Bibelord: (Johannes 6, 47) "Hvo, som tror paa mig, har et evigt Liv" og "Vaager, at I ikke falde i Fristelse." Disse gode ord, står dog i modsætning til optegnelserne om Præstens Liv. Kun under forudsætning af, at Præsten før sin død kom til "Sandheds Erkendelse", giver inskriptionen mening. Ligstenen lå indtil 1864 i kirkegulvet mellen Indgangen og Koret. Men som følge af slidet på netop det sted, blev skriften ulæselig. Ved en restaurering i 1864 blev stenen flyttet ned under Pulpituret.

I Wibergs Præstehistorie står der, at L. H. Lundes efterfølger Hans Pedersen Preg, blev gift med Enken, så det må vist være en fejltagelse, at hun lå begravet under Lundes ligsten.

1619-1647 Hans Pedersen Preeg

Klik på fotoet for at forstørre

Født i Assens ca. år 1586, hvor han i nogle år fungerede som Rektor på Skolen.

Han var præst i Nørre Broby fra 1619 til 1647, og fra 1639 tillige Provst i Sallinge Herred. Han blev ligesom de foregående i embedet begravet i Kirken. Hans Epitalium (Mindetavle) ses stadig idag på den nordre mur lige over for indgangen. Her står: "Her ligger begraven ærlig Mand Hans Pedersen Preeg, her sammesteds Sognepræst, som døde 1647, med sin kære Hustru, Maren Hr. Hanses, som døde 1661, hvis Sjæle er i Guds Haand." Oprindeligt var dette Epitalium påmalet billeder af Præsten på den ene side og Hustruen på den anden side med Kristus på korset imellem dem. Af uvisse grunde blev tavlen på et tidspunkt taget ned og henlagt på kirkens loft, og derved gjorde tidens tand det nødvendigt at foretage visse restauringer inden fornyet ophængning, hvilket skete i Pastor Gads (læs Hans Schultz Gad 1890-1900) embedsperiode, med det resultat, som kan ses i kirken i dag. Desværre ødelagde denne opbevaring bl.a. billederne af Præsteparret. Der skal også have været en latinsk inskription, der gengivet oversat har lydt nogenlunde således: "Hemmeligheden fra Gud som Landsbyens Præst jeg forkyndte, og med faderlig Røst den opvoksende Slægt her oplærte! Sejersalig ved Tro ind i Himmeldybet jeg trængte!"

1647-1653 Michel Hansen, Provst

Magister Michel Hansen var Søn af Hans Michelsen, Biskop over Fyns Stift.

Fra 1642 til 45 var han Udenlands.

I 1647 blev han Magister og samme år blev han kaldet til Præst i Nørre Broby af Ellen Marsvin.

Michel Hansen blev også Provst i 1647.

Hustruen var Karen Clausdatter Mule fra Nislevgaard. Sammen fik de en søn, Claus Michelsen Mule (læs Præst i Nørre Broby fra 1677 til 1712).

Han døde tidligt, allerede i maj 1653. 

1654-1677 Henning Christensen Actonius, Provst

Født i Jordløse Præstegård 1613.

Han rejste en del i Udlandet i sine ungdomsår.

I 1641 blev han Magister, og i 1642 Conrektor i Odense.

I 1643 blev han kaldet til Præst af Kirstine Munk af Boller.

Han var gift 3 gange, første gang med Karen Clausdatter Mule; hun døde tidligt. Den tredje hustru hed Mette Eriksdatter og datter af Raadmand Erik Jørgensen i Odense. Hun var født i 1639 og døde 1729 i Nørre Broby Præstegaard, 90 år gammel. Hun efterlod sig 5 børn, 24 børnebørn, 45 børnebørns børn og 5 børnebørns børnebørn. Et stykke af haven var overladt til hende, og det mindede i mange år om hende med navnet: "Mormoders Have". I 1894 skriver Pastor Gad (læs Hans Schultz Gad 1890-1900) "Det store pæretræ nærmest ved østre Udlænge kaldtes endnu ved Begyndelsen af dette Aarhundrede Mormoders Træ."

Under H.C. Actionius embedsperiode førtes også den såkaldte Svenskekrig, og det led han meget under. I Pastor Wibergs Præstehistorie kan læses: "Oplevede under den bedrøvelige svenske Fejde store Trængsler, hvilke foraarsagedes ved en af hans fordums Tjenere, en Avlskarl i hans Brød, den myndige Slægt i en Gaard på Landet, der gerne vil føre Roret ligesom Ammerne i Købstæderne, helst naar de mærker, at Husbonden finder mere Smag i at sidde i sit Studerekammer end at befatte sig med Avlingen. Saadan en havde en Gang, da han slog Græs, ventelig mere af Ondskab end af Uforsigtighed, hugget Hovedet af alle Præstens Ænder, hvilket H. C. Actonius tog fortrydeligt op og aflagde Karlen med et livfuld Hug og jog ham paa Porten. Denne gav sig derpaa i svensk Tjeneste, og da disse derefter oversvømmede Landet, gav dette onde Menneske dem Anvisning paa Præsten, og da han vidste alle Husets Lejligheder, plyndrede de Gaarden saaledes, at Præsten beholdt ikke det ringeste. Præstekonen med sine Børn havde skjult sig i Kælderen, men Karlen fik øje paa dem, greb fat paa Præstens liden Datter, truede med at ville gøre hende ondt; men hendes Fader traktes saa længe med Karlen om hende, at han maatte slippe; men Barnet, der siden blev en ældgammel Kone ("Karen Borgmesters i Faaborg") fortalte ofte "at hun følte det endda" - se f.eks. Biskop Blochs "Den Fynske Gejstligheds Historie:"

1677-1712 Claus Michelsen Mule, Provst

Søn af Magister Michel Hansen (læs præst i Nørre Broby 1647-1653) og Karen Clausdatter Mule.

Han antog navnet Mule efter sin mors slægt.

Efter at have rejst i udlandet i 4 år, blev han i 1674 Kapellan hos Actonius (læs foregående præst i Nørre Broby), og fik således embedet efter hans død i 1677. Tre år efter giftede han sig med enken, og i 1685 blev han Provst.

Gennem Griffenfeld fik han tilbud om at blive Sognepræst ved Frue Kirke i København, men han afslog, og blev som præst i Nørre Broby til sin død i 1712.

1712-1743 Michel Clausen

Søn af den foregående præst i Nørre Broby, Claus Michelsen Mule. Født i 1683.

Michel Clausen blev sin fars medhjælper i 1706 og blev kaldet til som præst efter sin far af Birgitte Balslev til Fraugdegaard.

Af Wibergs præstehistorie fremgår, at "Faderen Claus Michelsens Mule havde taget Ed af ham, om aldrig at kalde sig Mule." Grunden står der desværre intet om. I en fortegnelse over sognets præster, som fandtes i Nørre Broby Præstegård, var navnet dog desuagtet nævnt som Michel Mule.

Michel Clausen var gift med en præstedatter fra København, som vi ikke kender navnet på.

Han var præst i Nørre Broby til sin død i 1743.

1743-1787 Johannes Michelsen Mule, Provst

Søn af den foregående præst i Nørre Broby, Michel Clausen. Født i 1714.

Han blev Kapellan hos sin far i 1741, og blev kaldet til som præst efter sin far af Frud Ida Scheel til Arreskov i 1743.

Fra 1771 var han tillige Provst for Sallinge Herred.

Han var gift 3 gange. Med sin første hustru havde han 2 børn. Med den anden, Christine Borch, havde han 5 sønner og 5 døtre, og med sin tredje hustru, Margrethe Melby, en søn.

Han døde pludselig i 1787, og blev begravet i Kirken.

1787-1795 Aksel Hvid Brechling

Præstesøn fra Espe, som i en tid forud havde været degn i Allested og Vejle.

Han blev som Informator hos Major Rosenkrantz til Søbysøgaard kaldet til Sognepræst i Nørre Broby i 1787.

Han havde et skrøbligt helbred i hele sin embedsperiode og døde i 1797 blot 44 år gammel.

Han var gift med den foregående præst Johannes Michelses Mule sidste hustru og enke, Margrethe Melby; de havde ingen børn.  

1795-1829 Andreas Ipsen

Født i 1769, søn af skræddermester Jeppe Andreasen i Odense.

Da han var blevet Kandidat, var han par år ansat hos Odense Latinskole, indtil han blev kaldet til Sognepræst i Nørre Broby af Greve Erik Scheel Schaffalitzky til Muckadell.

Han var gift med Birgitte Chr. Møller af Dals Mølle i Vantinge Sogn. De fik sammen 2 sønner og 5 døtre. Hustruen døde i 1828.

Andres Ipsen døde kort efter, den 14.januar 1829.

Pastor Gad (læs præst i Nørre Broby 1890-1900) skrev "at Andreas Ipsen havde plantet den store Eg ved Aaen i aar 1800."

1829-1860 Laurits Christian Ipsen

Klik på gravstenen for at forstørre

Født den 31.marts 1802, søn af den foregående præst i Nørre Broby, Andres Ipsen.

Laurits Christian Ipsen blev student i 1820 og kandidat den 11.juli 1828.

I april 1829 blev han af Grev Schaffalitzky til Muckadell kaldet til sognepræst efter sin far.

I 1836 giftede han sig med Anna Marie Mønster, en Præstedatter, født i Ølsted. Hun døde tidligt efter blot halvandet års ægteskab og efterlod sig en søn ved navn Olaus.

Sønnen Olaus drog senere efter Laurits Christian Ipsens død til Amerika, hvor han gik med i Borgerkrigen (Slavekrigen), der udbrød i 1861. Han døde ikke på slagmarken, men dog i Amerika.

I 1841 blev Laurits Christian Ipsen gift for anden gang med Christine Nikoline Zeuthen, hvis far var Kongelig Skovfoged. De fik sammen 1 datter og 5 sønne.

I 1860 var den yngste søn endnu ikke 1 år gammel. Men den 24.april døde Laurits Christien Ipsen af koldbrand, blot 58 år gammel. Hele hans væremåde og udseendet skal dog have givet folk det indtryk, at han var adskilligt længere oppe i årene. En af konfirmanderne fra vinteren 1859-1860 berettede således, at han havde sagt, at det var trættende, at tale om de samme ting år efter år.

Hustruen, Christine Nikoline Zeuthen, døde i Odense den 2.oktober året efter i 1861.

De er begge begravet ved siden af hinanden ud for koret - ud for kirkens øst-side.

1860-1867 Carl Frederik Balslev, Provst

C. F. Balslev

Født den 10.januar 1805 i Haarslev Præstegård på Fyn – faderen var præst.

1817-1822 elev på Odense Katedralskole, hvorefter han blev dimitteret til universitetet.

1827 tog han den teologiske embedsprøve, og derefter forblev han endnu 6 år i hovedstaden, hvor han fortsatte sine studier og undervisning ved det Westenske Institut.

1833 blev han sognepræst for Vejerslev og Blidstrup på Mors.

1833 ægtede han sin første hustru Ulrikke Christine Boesen – datter af Justitsråd og Kontorchef i Rentekammeret Johannes Boesen. Hun døde tidligt 4 år senere.

1839 ægtede han sin anden hustru, Ulrikkes søster Louise Eleonora Boesen. Hun døde i 1850.

1844 udgav han ”Bibelhistorie tillige med lidet af Kirkens Historie efter Apostlenes Dage, til Brug for Almueskoler”. En kort fremstillig af den bibelske historie, som han selv brugte, når han underviste sine børn. Den blev autoriseret til brug i Almueskolen og ved konfirmationsforberedelsen og fandt derfor stor udbredelse; i 1886 forelå den således i oplag nr. 86.

1849 udgav han ”Luthers Katekismus med kort Forklaring. En Lærebog for den ukonfirmerede Ungdom.” Også denne bog blev autoriseret til skolebrug, og efterhånden fortrængte den Balles Lærebog; i 1886 forelå den således i oplag nr. 126.

1850 blev han sognepræst ved Ribe Domkirke og Stiftsprovst.

1853 ægtede han sin tredje hustru Maria Elise Hansen, datter af konstitueret Superintendent for Nordslesvig, Jep Hansen, sognepræst i Jordkjær.

1856 udnævnes han til Ridder af Dannebrog.

1860 blev han af uvisse grunde sognepræst for Nørre Broby.

1867 returnerede han til Ribe, hvor han blev Biskop over Ribe Stift.

1878 udnævntes han til Kommandør af Dannebrog af 1.grad.

1883 højtideligholdt han sit 50 års Præste-jubilæum, og det teologiske fakultet udnævnte ham til Æresdoktor ”Honoris Causa”

1892 udnævntes han til Storkorsridder af Dannebrog.

1895 døde han den 11.marts.

Han blev 90 år gammel og døde i Bispegården i Ribe en stille og blid død. På grund af hans tunghørighed havde han på det tidspunkt indgivet en ansøgning om sin afsked, men den nåede han ikke at få, hvad der sikkert blev betragtet som en lykke for den gamle mand, der elskede sit hjem og endnu i sin høje alder var ualmindelig åndsfrisk. Han var far til mange børn, hvor af kun 1 blev præst, en anden søn Vilhelm Balslev blev en kendt Zoolog og Botaniker. Den ældste datter blev til gengæld mor til Biskop Koch i Ribe, til valgmenighedspræst Carl Koch i Ubberup og til L. Koch, Præst ved Diakonissestiftelsen. Den yngste datter blev gift med den kendte læge Findsen, der lagde navn til Lysinstituttet. Der er en historie om C. F. Balslev der lyder, at en mor en gang præsenterede sit barn for ham, hvor på han udtalte: "Jeg har været en lykkelig Mand, at jeg har haft smaa Børn i saa mange Aar." Det var barnesmilet, der glædede ham.

Brorsønnen Rasmus Vilhelm Balslev afløste ham i præstegerningen i  Nørre Broby i 1867, og i mindeordene skrev han blandt andet, at han som præst var afholdt og påskønnet af sine menigheder. Som Biskop var han en dygtig administrator. Han var sine præsters vejleder og ven, og tog sig særligt af de unge præster, som begyndte med ansættelse i Ribe Stift. Han var afbalanceret i forhold til såvel Indre Mission som Grundtvigianerne og stod venligt og forstående over for begge disse retninger og det de tilførte Menigheden. Han havde en sjælden evne til at tale med og til børn, hvilket hans Katekismus og Bibelhistorie bekræfter. Sine sorger bar han gennem livet med kristen Tro.

1867-1882 Rasmus Vilhelm Balslev

Klik på billederne for at forstørre

Nevø til den foregående præst Carl Frederik Balslev (læs ovenfor)

Født 30.juni 1807 i Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt.

I 8 år var han sin fars Kapellan; derefter blev han i Januar 1841 Sognepræst til Hammer og Horsens i Vendsyssel.

I 1854 blev han forflyttet til Skydebjerg og Orte på Fyn.

I juni 1867 blev han kaldet til Sognepræst i Nørre Broby.

Han blev gift med Nikoline Claudine Frederikke Meyer den 9.juni 1841, hun var datter af Amtsforvalter Meyer i Haderslev. Sammen fik de 4 sønner og 1 datter.

1 af sønnerne Lauritz Nicolai Balslev blev fynsk Biskop fra 1903 til 1921. 2 andre sønner blev Præster.

Efter et længere sygeleje afgik han ved døden den 29.september 1882.

Han er begravet på kirkegården ved siden af sin hustru ud for koret - ud for kirkens øst-side.

 

Søn af Rasmus Vilhelm Balslev, Lauritz Nicolai Balslev, Biskop over Fyns Stift fra 1903-1921 - Klik evt. på foto for at forstørre billedet

1882-1890 Jens Mathias Blicher

JENNY BLICHER CLAUSEN - DATTER (1888)

Født i 1822 - Søn af Oberstløjtnant Gustav Blicher.

Overlærer i en årrække hos Søetatens Pigeskole og derefter Sognepræst for Durup og Tønderup Menigheder i Viborg Stift.

I 1870 blev han forflyttet til Vester Hæsinge på Fyn og endelig i december 1882 til Nørre Broby, hvor han blev i embedet indtil han fratrådte (blev entlediget) den 30.december 1889.

De sidste år - fra sommeren 1886 - holdt han Kapellan på grund af nervøse rystelser.

Hans hustru Frederikke Severine Balle var sønnedatter af den tidligere navnkundige Biskop over Sjælland, Nicolai Erdinger Balle.

Sammen fik de den lidt mere kendte forfatterinde Jenny Blicher Clausen, der holdt flere foredrag og oplæsninger for unge Piger, mens familien boede i Nørre Broby, og her var hun også flittig til at besøge de syge.

Vores Pastor Blicher døde i København i 1893 og hustruen i 1910.

1890-1900 Hans Schultz Gad

Klik på gravstenene for at forstørre

Født i Estvad ved Skive i 1837 - Søn af Sognepræst og Provst Gad i Kolding.

Fra 1862-64 var han huslærer hos Provst Aleth Hansen i Grumtofte i Angels. Derefter medhjælper hos sin far i Kolding, indtil han i 1873 blev Sognepræst for Vejerslev og Blidstrup på Mors. Herfra flyttede han i 1879 embede til Højerup Sogn på Stevns.

Den 22.juni 1890, holdt han sin Tiltrædelsesprædiken i Nørre Broby.

Han var i høj grad hjemme i og fortrolig med Grundtvigs Salmesang. Ved hans båre beskrev Provst Skjerbek, at han blandt Embedsbrødre var som "den rige Mand til at sprede Lys over de evige Sandheder".

Han var gift med Louise Grandjean Eiler, datter af Provst Ejler, der døde som Sognepræst i Lejrskov 1845. Om sin hustru sagde Pastor Gad ved hende båre i 1893: "Hun var mig i alt en elskelig, dyrebar og trofast Hustru i Herren"

Pastor Gad var svagelig den sidste Sommer, han levede, og således sengeliggende et par måneder. Han havde ingen Børn, og døde for så vidt som en enlig Mand den 29.september 1900.

Han er sammen med sin hustru begravet lige ud for koret helt ind til kirkens sydlige mur, der er et meget karakteristisk smedejernsgitter rundt om gravstedet.

1900-1913 Peter Guillamore Hansen, Provst

Født et så eksotisk sted som Serampore i den danske koloni Bengalen i Indien den 11.september 1841.

Han var søn af Konferentsraad Peter Hansen, der i sin tid var Guvernør over de danske besiddelser i Ostindien og derefter Guvernør over de Vestindiske Øer.

Efter at han blev teologisk Kandidat i 1866 var den del først personel Kapellan, siden Kapellan proloco, indtil han i 1876 blev beskikket til Sognepræst for Skæve Menighed i Ålborg Stift, hvor han tillige blev Provst for Dronninglund Herred fra 1878.

I december 1885 blev han forflyttet til Kvislemark og Fuirendal på Sjælland, og i december 1900 til Nørre Broby.

I Nørre Broby fratrådte han sit embede (blev entlediget) med pension fra 31.marts 1913.

Den 30.december 1913 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Han var gift med Olga Sofie Haxthausen, datter af forhenværende Herredsfoged Haxthausen i Lysgaard Herred. De havde 4 børn, af hvilke en håbefuld søn døde under sine studier.

Provst Hansen regnede sig i kirkelig henseende til "Tredje Retnings Mænd", en retning der også blev kaldt "det Højkirkelige". Han bekendte sig altid til Troens Ord efter Prædiken.

Peter Guillamore Hansen døde i en alder af næsten 89 år den 10.august 1930.

1913-1938 Ole Pedersen

Klik på gravstedet for at forstørre billedet

Født den 15.marts 1870 i Østrup ved Roskilde.

Forældrene var Gaardmand Mads Pedersen og Hustru Sofie Dorthea Hansen.

Han blev student fra Rosklide Latinskole i 1889, Kandidat i 1895 og derefter 7 år Lærer ved Vrigsted Højskole.

Fra 1902 til 1908 var han Sognepræst i Haasum og Ramsing, og fra 1908 til 1913 Sognepræst i Elling i Vendsyssel.

Han blev i 1902 gift med Elna Maltesen, datter af Højskoleforstander Maltesen i Vrigsted.

I sommeren 1913 blev han ansat som Sognepræst i Nørre Broby.

Han fratrådte sit embede i 1938, 68 år gammel, og han døde kort efter i 1940.

Han og hustruen ligger begravet ud for koret på kirkens sydside men på modsatte side af den brede kørevej fra lågen og til kirken på et enkel, ikke prangende, snarere lidt upåagtet gravsted. 

Et herligt foto fra mandag den 21. maj 1945 kl. 14, hvor "Den Nationale Folkefest i Nørre Broby" i anledning af befrielsen blev afholdt med flotte taler af blandt andet skovfoged Valdemar Andersen, Forpagter Illum-Hansen fra Lundegård, Stationsforstander V. Aadal, Læge E. Hammerich og Sognepræst Oluf Lollesgaard. Edith Lollesgaard stod i øvrigt i spidsen for fællessangen.

1938-1974 Oluf Johannes Lollesgaard

Oluf Lollesgaards gravsted på Kirkegården

Født den 14.maj 1906 i Assens - Søn af Lektor Dr. Phil. Johannes Lollesgaard og hustru Agnes f. Secher.

Gift 1. gang den 9.november 1932 med Edith Winther Nørgaard, som døde i 1951.

Gift 2. gang den 22. oktober 1952 med Karen Margrete Kirstine Niebuhr.

Oluf Lollesgaard blev student fra Nykøbing Falster Gymnasium i 1925, Cand. Theol. i 1931, og indsat som Sognepræst i Givskud i 1932.

I 1938 blev han ansat som Sognepræst i Nørre Broby, og i 1946 tillige Provt for Salling Herreds Provsti.

Han var en meget vellidt præst, der havde sæde i mange bestyrelser, f.eks. Lundegaards Stiftelse, Den Danske Præsteforening, Danmarks Gejstlige Brandsocietet m.m.

Han fratrådte sit embede og døde i 1974. Du finder familiegravstedet lige over for våbenhuset, kig til venstre, når du går ud.

1974-1990 Harry Jensen

Født den 30.august 1929 i Tommerup.

Han var kendt som Degn, Præst og Politiker.

Som 18 årig startede han på Odense Seminarium, og havde lige fra barndommen, altid fået at vide, at han med sine talegaver, nok ville ende som Degn eller Politiker. Lærereksamen blev flot bestået i 1952, hvor på vejen gik ind over militæret, hvor han var kendt som "Nr. 52".

Fra 1954-1974 var han en anerkendt og vellidt lærer på Særslev Skole, og han var samtidig beskikket censor rundt i landet. Ud over det faglige var han en engageret fodboldtræner og ledte et gymnastikhold, var foredragsholder, revyinstruktør og ikke mindst kirkesanger ved Særslev og Søndersø Kirke. Det førte ham videre med ønsket om at studere teologi for at blive Præst.

Den 21.februar 1974 blev han ordineret af Biskop Holm i Sct. Knuds Kirke, og der ventede et dejligt embede i Nørre Broby. Her lagde han og hustruen Else Jensen stor glæde og mange kræfter i Præstegården og sognet fra 1974-1990. Siden afløste han ofte som vikarer for præsterne i området.

Han havde en god evne til at omgås og elske sine medmennesker på en lige og værdig måde, med en humoristisk og opmuntrende replik i baghånden. Talegaverne har styrket mange i sorgens stund og ligeledes været til stor underholdning og interesse ved foredrag og lignende. Han nåede også at blive politiker, da han den 21.november 1989 blev valgt ind i den tidligere Broby Kommunes Kommunalbestyrelse, hvor han sad i 2 perioder som Socialudvalgsformand.

I mange år passede han først sammen med hustruen Else hus og flot have på Saksenballe i Nørre Broby, og i de seneste år efter Elses bortgang klarede han det selv med god hjælp fra datteren Lene og sønnen Roar (tidligere tøjmand i Nørre Broby). Harry Jensen var altid venlig, imødekommende og parat til en god snak med dem, han mødte på sin vej.

Han var fortsat en trofast kirkegænger, og deltog så ofte kræfterne rakte til det ved de fleste af menighedsrådets arrangementer i såvel kirke som konfirmandstue. Han viste stor interesse for alt, hvad der foregik i sognet og sørgede for at holde sig informeret. Han havde en god fast omgangskreds i Nørre Broby, hvor han helt sikkert følte sig i godt selskab.

Han var frisk til det sidste, idet han tirsdag den 21.november 2017 i fin stil og med humør deltog og talte med de lokale borgere i forbindelse med kommunal- og regionsvalget. Her kunne han fortælle, at han skulle på sygehuset dagen derpå, og der mistede vi ham desværre meget uventet få dage efter - Søndag den 26.november 2017 sov Harry Jensen fredfyldt ind, omgivet af sin nærmeste familie og præst i Nørre Broby, Sanne Hermannsen Hvorslev, der også nåede frem.

Sanne Hermannsen Hvorslev og Harry Jensen nåede at komme til at kende hinanden på en god måde, og også her nåede han at hjælpe en af sine efterfølgere godt på vej, og de 2 satte netop gensidigt stor pris på hinanden. Dermed var han således også her med til at give Sanne en god start på præste-embedet i Nørre Broby. På samme vis, som han også havde været med til at give sin afløser Palle Jensen en god start, da han blev indsat som præst i Nørre Broby i 1990.

Harry Jensen gjorde en stor indsats for mange mennesker på flere fronter livet igennem. Æret være hans minde.

1990-2015 Palle Jensen, Provst

Klik på foto for at forstørre billedet

Født den 4.august 1953 i Nykøbing Mors. Forældre Edith og Karl Georg Jensen.

Udover sin præstegerning i Nørre Broby og sin gerning som Provst i Faaborg Provsti fra 2000-2013 er han kendt i området som en levende foredragsholder, som er god til at sætte en humoristisk vinkel på de mange oplevelser og erindringer fra sit liv. Han har også medvirket mange gange ved de lokale revyer og udvist et stort skuespiltalent, som har glædet mange og bidraget med humor til såvel hverdag som fest.

Palle Jensen fik sin bifagseksamen i forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet i 1975, og sin teologiske embedseksamen ved Århus Universitet i 1981. Sit første embede som Sognepræst havde han i Lindelse på Langeland fra 1982-1990, inden han sammen med sin familie flyttede ind i Præstegården i Nørre Broby i 1990.

Palle Jensen var gift med hospitalspræst Solveig Refsgaard fra 1981-2003, og de har sammen 2 børn: Ellen (1986) og Jakob (1989). I 2008 blev han gift med hospicesygeplejersken Jane Karlsson, som er mor til Stine (1989) og Sara (1991).

Palle Jensen gik på pension fra sin præstegerning i 2015 og måtte derfor fraflytte den elskede præstegård. Sammen med Jane var i forvejen erhvervet en lejlighed i det centrale Odense, og parret har derfor bosat sig der.

Vi og mange andre har som skrevet fortsat stor glæde af Palle Jensen som foredragsholder, ligesom han fortsat på mange måder støtter op om arbejdet i og omkring Nørre Broby Kirke og byen i det hele taget. Han har f.eks. også flere gange optrådt som kyndig rejseleder, når foreninger skal på udflugt. Vi glæder os således altid over såvel Jane, Palle Jensen og den øvrige families besøg og hyggelige samvær. De vil altid være hjerteligt velkomne i Nørre Broby.

2016- Sanne Hermannsen Hvorslev

Indsat i embedet pr. 10.juli 2016

I starten af juli 2016 flyttede Sanne ind i en gennemgribende nyrestaureret præstegård. Vi har siden haft mange gode stunder, og glæder os hver dag over hendes indsats for kirken, byen og os, der bor i lokalområdet.

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...